Saimaan Tukipalvelut Oy:lle myönnetty Avainlippu-merkki

Suo­ma­lai­sen työn lii­ton Avain­lip­pu-mer­kin toi­mi­kun­ta on myön­tä­nyt Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n tuot­ta­mil­le tuki­pal­ve­luil­le Avain­lip­pu-mer­kin. Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on vuon­na 2010 perus­tet­tu ete­lä­kar­ja­lai­nen Lap­peen­ran­ta-kon­ser­niin kuu­lu­va kun­nal­li­nen osa­keyh­tiö, jon­ka omis­ta­jia ovat Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki, Ete­lä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue, Imat­ran kau­pun­ki, sekä Savi­tai­pa­leen ja Tai­pal­saa­ren kun­nat. Yhtiö tar­jo­aa ruoka‑, puh­taus ja kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja lähin­nä omis­ta­jil­leen.

-Tavoit­tee­nam­me on olla asiak­kail­le, omis­ta­jil­lem­me ja pai­kal­li­sil­le yri­tys­kump­pa­neil­lem­me luo­tet­ta­va yhteis­työ­kump­pa­ni. Yhdes­sä tuo­tam­me hyvin­voin­tia koko maa­kun­taan, joten tun­net­tu Avain­lip­pu-merk­ki on hie­no tun­nus­tus yhtiöl­lem­me, toi­mi­tus­joh­ta­ja Saku Lin­na­mur­to sanoo.

Avain­lip­pu-merk­kiä on myön­net­ty pal­ve­luil­le vuo­des­ta 1995 läh­tien. Avain­lip­pu-pal­ve­lui­den kri­tee­rei­nä ovat pal­ve­lu­pro­ses­sien tapah­tu­mi­nen Suo­mes­sa ja vähin­tään 50 pro­sen­tin koti­mai­suusas­te, mer­kit­tä­vä koti­mai­nen omis­tuso­suus sekä Suo­mes­sa toi­mi­va joh­to ja pää­kont­to­ri.

Lisä­tie­dot:
Saku Lin­na­mur­to, toi­mi­tus­joh­ta­ja, 040 190 6569