Vastuullisuus

Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­sa vas­tuul­li­suus­työ kat­taa toi­min­tam­me ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, hen­ki­lös­töm­me hyvin­voin­nin, talou­del­li­sen kes­tä­vyy­den ja asiak­kai­dem­me tar­peet. Eko­lo­gi­set ja eet­ti­set valin­nat ohjaa­vat toi­min­taam­me, ja sään­nöl­li­nen em. asioi­den seu­ran­ta var­mis­taa ase­tet­tu­jen tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sen. Vas­tuul­li­suus on osa päi­vit­täis­tä työ­täm­me kai­kil­la toi­mia­loil­la ja kai­kis­sa teh­tä­vis­sä.

Tavoit­tee­nam­me on vähen­tää toi­min­nas­tam­me aiheu­tu­via nega­tii­vi­sia ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia. Sen tuke­na meil­lä on Eko­kom­pas­si ‑ser­ti­fi­kaat­ti, joka poh­jau­tuu ISO 14 001 ‑stan­dar­diin. Olem­me laa­ti­neet ympä­ris­tö­oh­jel­man, jon­ka avul­la teem­me näky­väk­si ympä­ris­tön hyväk­si teke­määm­me työ­tä, kehi­täm­me sitä edel­leen ja seu­raam­me teke­miem­me toi­men­pi­tei­den vai­kut­ta­vuut­ta. Panos­tam­me eri­tyi­ses­ti vas­tuul­li­siin pal­ve­lu- ja tava­ra­han­kin­toi­hin sekä jät­tei­den kuten ruo­ka­hä­vi­kin syn­ty­mi­sen ennal­taeh­käi­syyn. Valit­sem­me käyt­tööm­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan vas­tuul­li­sia tuot­tei­ta kuten ympä­ris­tö­mer­kit­ty­jä pesu- ja puh­dis­tusai­nei­ta ja vas­tuul­li­ses­ti tuo­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta. Kump­pa­nei­nam­me ovat yri­tyk­set, jot­ka sitou­tu­vat toi­mi­maan vas­tuul­li­ses­ti ja jois­ta monet ovat Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­ta.

Vas­tuul­li­suus­työ­täm­me toteut­taa joka päi­vä osaa­va ja ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lös­töm­me. Tar­joam­me työ­tä noin 850 työn­te­ki­jäl­le ja olem­me­kin yksi Ete­lä-Kar­ja­lan suu­rim­mis­ta työ­nan­ta­jis­ta. Panos­tam­me sii­hen, että hen­ki­lös­töm­me voi hyvin ja osaa työn­sä. Haluam­me olla tavoi­tel­tu työ­nan­ta­ja, joka arvos­taa hen­ki­lös­töään sekä sen eri­lai­suut­ta ja moni­muo­toi­suut­ta. Pyrim­me tar­joa­maan jokai­sel­le sopi­vaa työ­tä, joka muok­kau­tuu mah­dol­li­suuk­sien mukaan kiin­nos­tuk­sen ja elä­män­ti­lan­teen muut­tues­sa. Tar­joam­me töi­tä jo eläk­keel­le jää­neil­le kon­ka­ri­poo­lis­sam­me ja kesä­töi­tä alle 18-vuo­tiail­le nuo­ril­le. Lisäk­si meil­tä löy­tyy työ­ko­kei­lu- tai tue­tun työl­lis­tä­mi­sen paik­ko­ja eri tilan­teis­sa ole­vil­le hen­ki­löil­le.

Olem­me ylpeäs­ti pai­kal­li­nen yri­tys, joka toi­min­nal­laan tukee alue­ta­lout­ta ja jon­ka pal­ve­luil­le on myön­net­ty Avain­lip­pu ‑tun­nus. Toi­min­tam­me kan­nat­ta­vuus on kas­vun, kehi­tyk­sen ja työl­lis­tä­mi­sen perus­e­del­ly­tys ja tavoit­tee­nam­me onkin vakaa talou­del­li­nen tulos. Yri­tys­toi­min­nan jat­ku­vuu­den var­mis­ta­mi­nen on olen­nai­nen osa vas­tuul­li­suus­työ­täm­me. Tämän lisäk­si pää­mää­rä­näm­me on yhteis­kun­nal­li­sen vas­tuun kan­ta­mi­nen, jos­ta osoi­tuk­se­na meil­le on myön­net­ty Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑merk­ki. Mah­dol­li­nen lii­ke­voit­to palau­te­taan­kin takai­sin omis­ta­jil­lem­me käy­tet­tä­väk­si yleis­hyö­dyl­li­siin tar­koi­tuk­siin ete­lä­kar­ja­lais­ten ihmis­ten hyväk­si.