Kunnossapitopalvelut

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me kiin­teis­tö­jen kun­nos­sa­pi­to- ja kiin­teis­tö­huol­lon pal­ve­lui­ta. Pal­ve­lut tuo­tam­me oman hen­ki­lös­töm­me lisäk­si yhteis­työs­sä sopi­mus­kump­pa­niem­me kans­sa.

Sään­nöl­li­set ja ennak­koon suun­ni­tel­lut kun­nos­sa­pi­to- ja kiin­teis­tö­huol­to­työt paran­ta­vat kiin­teis­tön ener­gia­te­hok­kuut­ta, käy­tet­tä­vyyt­tä, viih­tyi­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta. Kat­ta­va pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­tem­me sisäl­tää huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­töi­den lisäk­si vuo­si­kor­jaus­töi­den pro­jek­tin­joh­don ja val­von­nan.

Koh­tei­tam­me ovat mm. kou­lut, päi­vä­ko­dit, sai­raa­lat, ter­veys­a­se­mat ja lii­kun­ta­hal­lit. Kaik­ki kiin­teis­tö­jen vikail­moi­tuk­set ja mää­rä­ai­kais­huol­lot löy­ty­vät säh­köi­ses­tä huol­to­kir­jas­ta.

Huol­let­ta­vien raken­nus­ten
mää­rä noin 340

Vuo­sit­tain huol­to­ja ker­tyy yli
4 500 kpl

Noin 50 työn­te­ki­jää

Toi­mia­lan yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä: