Koulu- ja päiväkotiruokailu

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut on toteut­ta­nut omas­sa ruo­ka­lis­ta­suun­nit­te­lus­saan ja toi­min­nas­saan kas­vis­ruo­an tar­jon­nan lisää­mis­tä ja seson­gin­mu­kai­suut­ta jo usean vuo­den ajan ravit­se­mus­suo­si­tus­ten sekä kes­tä­vän kehi­tyk­sen peri­aat­teen mukai­ses­ti. Työ ter­veyt­tä edis­tä­vien ate­rioi­den ja resep­tii­kan kehit­tä­mi­ses­sä sekä ruo­ka­tot­tu­mus­ten muut­ta­mi­ses­sa ter­veel­li­sem­pään suun­taan jat­kuu.

Maksullinen välipala kouluissa

Väli­pa­la­toi­min­ta on kes­ki­tet­ty kou­lui­hin, jois­sa tar­vet­ta ja kysyn­tää on. Väli­pa­laa myy­dään alla lue­tel­luis­sa kou­luis­sa ja lukios­sa. Tar­vit­taes­sa toi­min­taa voi­daan laa­jen­taa. Mak­sut­to­maan väli­pa­laan ovat edel­leen­kin oikeu­tet­tu­ja ne oppi­laat, jot­ka sitä tar­vit­se­vat ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä (esim. dia­be­tes). Lisä­tie­toa mak­sut­to­man väli­pa­lan myön­tä­mis­pe­rus­teis­ta voi kysyä ao. kou­lun reh­to­ril­ta. Väli­pa­la täy­den­tää kou­lu­lou­nas­ta ja antaa ener­gi­aa ilta­päi­vän opis­ke­luun. Kou­lu­lai­nen koos­taa itse väli­pa­lan ravit­se­muk­sel­li­ses­ti ter­veel­li­sis­tä vaih­toeh­dois­ta.

Tar­jol­la on aina tum­maa tai vaa­le­aa lei­pää sekä näk­ki­lei­pää, levi­te, leik­ke­let­tä tai juus­toa, tuo­re­pa­la sekä juo­ma­na mai­toa, pii­mää ja vet­tä. Näi­den lisäk­si tar­jol­la on vaih­del­len säm­py­lää / kar­ja­lan­pii­rak­kaa, hedel­miä, puu­roa, kiis­se­liä, jogurt­tia tai rah­kaa. Tar­joi­lu hoi­de­taan kou­lun ruo­ka­sa­lis­sa ilta­päi­vän väli­tun­nil­la.

Väli­pa­laa myy­dään paket­ti­na, jon­ka oppi­las voi koos­taa edel­lä lue­tel­luis­ta ruo­ka-aineis­ta. Yhden väli­pa­la­ker­ran hin­ta on 2 € /oppilas. Rahan käsit­te­lyn vält­tä­mi­sek­si väli­pa­la mak­se­taan Mape-sovel­luk­sen väli­pa­la­kor­til­la. Pape­ri­set väli­pa­la­li­put kel­paa­vat tois­tai­sek­si mak­su­vä­li­nee­nä, mut­ta niis­tä tul­laan luo­pu­maan siir­ty­mä­ajan jäl­keen.

Hen­ki­lö­kun­nan on mah­dol­lis­ta ostaa väli­pa­laa tuke­mat­to­ma­na hin­taan 3,20 €. Hen­ki­lö­kun­nan käy­tös­sä ole­va mak­su­ta­pa on Mobi­le­Pay, sil­lä Mape-sovel­lus on tar­koi­tet­tu vain oppi­lai­den tuki­hin­tai­sen väli­pa­lan mak­suun.

Digitaalinen välipalakortti Mape-sovelusessa

Väli­pa­lan osta­mi­nen tapah­tuu Mape-mobii­li­so­vel­luk­sen kaut­ta, jon­ka väli­pa­la­kor­til­le lada­taan sal­doa. Huol­ta­jat lataa­vat sal­don oppi­laan väli­pa­la­kor­til­le www.mapekouluruoka.fi kaut­ta. Kun mak­su on vas­taa­no­tet­tu, sal­do siir­tyy oppi­laan Mape-sovel­luk­seen. Väli­pa­la­sal­don mini­mi­la­taus on 20€.

Mape-sovel­luk­sen löy­dät App Sto­res­ta tai Play Kau­pas­ta.

Välipalan ostaminen välipalakortilla

1. Syö­tä mak­set­ta­va sum­ma (2€)
2. Raa­haa sor­mea vasem­mal­ta oikeal­le MAK­SA-vali­kon pääl­lä
3. Näy­tä kuit­ti hen­ki­lö­kun­nal­le

Välipalasaldon lataus

Sal­do oppi­laan väli­pa­la­kor­til­le lada­taan www.mapekouluruoka.fi kaut­ta. Kun mak­su on vas­taa­no­tet­tu, sal­do siir­tyy lap­sen Mape-sovel­luk­seen. Väli­pa­la­sal­don mini­mi­la­taus on 20€.

Sovel­luk­ses­sa on huo­mioi­tu tie­to­tur­va­la­ki ja sen käyt­tö on ano­nyy­miä. Sovel­lus ei kysy, kerää eikä tal­len­na käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­ja tai sovel­luk­sen käyt­töön liit­ty­viä tie­to­ja.

Lap­peen­ran­nan kou­lut

Jout­se­non kou­lu 
Kau­kaan kou­lu
Kasuk­ka­lan kou­lu 
Kesä­mäen kou­lu
Kesä­mäen kou­lu / Kesä­mäen­rin­teen tp
Kim­pi­sen kou­lu ja lukio
Lap­peen kou­lu
Lavo­lan kou­lu
Lau­rit­sa­lan kou­lu
Lönn­ro­tin kou­lu ja Lyseon lukio
Myl­ly­mäen kou­lu
Pon­tuk­sen kou­lu
Sam­mon­lah­den ylä­kou­lu
Simo­lan kou­lu
Voi­sal­men kou­lu
Ylä­maan kou­lu 

Mape-sovelluksen usein kysytyt kysymykset

Samat kysy­myk­set ja vas­tauk­set löy­dät myös sovel­luk­ses­ta

Miten saan ladat­tua väli­pa­la­kor­tin sal­doa lap­se­ni sovellukseen/laitteelle?

Väli­pa­la­kort­tiin lada­taan sal­doa mapekouluruoka.fi-sivustolla. Sivus­tol­le luo­daan oma tili, jon­ka kaut­ta sal­don osta­mi­nen käy nopeas­ti ja näp­pä­räs­ti. Lap­sen lai­te lii­te­tään tiliin Mape-sovel­luk­ses­ta löy­ty­väl­lä lai­te­koh­tai­sel­la QR-koo­dil­la.

Miten saan lii­tet­tyä lap­se­ni Mape-sovel­luk­sen/­lait­teen mapekouluruoka.fi-sivustolle?

1. Hae lap­sen Mape-sovel­luk­ses­ta lai­te­koh­tai­nen QR-koo­di:

Lai­te lii­te­tään mapekouluruoka.fi-sivustolle luo­tuun tiliin Mape-sovel­luk­ses­ta löy­ty­väl­lä QR-koo­dil­la. QR-koo­di löy­tyy sovel­luk­sen sivu­va­li­kos­ta, Miten väli­pa­la­kort­ti toi­mii ‑sivul­ta. Lai­te­koh­tai­nen koo­di löy­tyy sivun ala­lai­das­ta, joka skan­na­taan.

2. Skan­naa QR-koo­di kir­jau­tu­mal­la omal­le tilil­le mapekouluruoka.fi-sivustolla:

Lait­teen skan­naus onnis­tuu kir­jau­tu­mal­la mapekouluruoka.fi-sivustolle ja valit­se­mal­la “Lisää uusi lai­te” lait­tei­den lis­taus­si­vul­ta. Jos ainut­ta­kaan lai­tet­ta ei ole vie­lä lin­ki­tet­ty tilil­le, lait­teen skan­naus­toi­min­nal­li­suus avau­tuu heti kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen.

Miten saan lii­tet­tyä lap­se­ni Mape-sovel­luk­sen/­lait­teen mapekouluruoka.fi-sivustolle?

1. Hae lap­sen Mape-sovel­luk­ses­ta lai­te­koh­tai­nen QR-koo­di:

Lai­te lii­te­tään mapekouluruoka.fi-sivustolle luo­tuun tiliin Mape-sovel­luk­ses­ta löy­ty­väl­lä QR-koo­dil­la. QR-koo­di löy­tyy sovel­luk­sen sivu­va­li­kos­ta, Miten väli­pa­la­kort­ti toi­mii ‑sivul­ta. Lai­te­koh­tai­nen koo­di löy­tyy sivun ala­lai­das­ta, joka skan­na­taan.

2. Skan­naa QR-koo­di kir­jau­tu­mal­la omal­le tilil­le mapekouluruoka.fi-sivustolla:

Lait­teen skan­naus onnis­tuu kir­jau­tu­mal­la mapekouluruoka.fi-sivustolle ja valit­se­mal­la “Lisää uusi lai­te” lait­tei­den lis­taus­si­vul­ta. Jos ainut­ta­kaan lai­tet­ta ei ole vie­lä lin­ki­tet­ty tilil­le, lait­teen skan­naus­toi­min­nal­li­suus avau­tuu heti kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen.

Pys­tyn­kö vaih­ta­maan väli­pa­la­kor­tin sal­doa sovellusten/laitteiden välil­lä?

Kyl­lä, siir­tä­mi­nen onnis­tuu mapekouluruoka.fi-sivuston kaut­ta tiliin lin­ki­tet­ty­jen lait­tei­den välil­lä. Kir­jau­du sisään omil­la tun­nuk­sil­la­si ja valit­se lai­tei­den lis­taus­si­vul­ta “Siir­rä sal­doa”.

Yri­tän ostaa kou­lus­sa väli­pa­laa, mut­ta sovel­luk­seen tulee teks­ti Väli­pa­la­kort­ti ei ole käy­tös­sä vali­tus­sa kou­lus­sa. Miten toi­min?

Tar­kis­ta Mape-sovel­luk­sen etusi­vul­ta, että sinul­la valit­tu­na oikea kou­lu, jos­ta haluat ostaa väli­pa­laa. Jos väli­pa­lan osta­mi­nen on mah­dol­lis­ta kysei­ses­sä kou­lus­sa, avau­tuu osto­mah­dol­li­suus väli­pa­la­kort­tiin.

Väli­pa­la­kort­ti on veloit­ta­nut ostok­se­ni tupla­na. Mitä teen?

Mene osoit­tee­seen mapekouluruoka.fi. Kir­jau­du sisään omil­la tun­nuk­sil­la­si ja valit­se sivus­tol­ta lai­te, jol­la ostos on teh­ty. Siir­ry mak­su­ta­pah­tu­miin valit­se­mal­la “Tapah­tu­mat” ja valit­se siel­tä väli­pa­la­kort­tios­to, jos­ta haluat palau­tuk­sen. Mak­su­ta­pah­tu­ma­si­vun ala­lai­das­ta löy­tyy palau­tus­pyyn­tö­lo­ma­ke, jon­ka täyt­tä­mäl­lä voit pyy­tää palau­tus­ta.

Lap­se­ni puhe­lin hävi­si. Saa­ko väli­pa­la­kor­tis­sa jäl­jel­lä ole­van sal­don palau­tet­tua?

Sal­doa pys­tyy siir­tä­mään eri lait­tei­den välil­lä. Siir­tä­mi­nen toi­sel­le lait­teel­le onnis­tuu mapekouluruoka.fi-sivuston kaut­ta. Kir­jau­du sisään omil­la tun­nuk­sil­la­si ja siir­ry lin­ki­tet­ty­jen lait­tei­den lis­taus­nä­ky­mään. Mak­sun siir­ron pys­tyy teke­mään “Siir­rä sal­doa” ‑pai­nik­keen kaut­ta.

En pää­se syöt­tä­mään väli­pa­la­kort­tiin mak­sua. Mitä teen vää­rin?

Halut­tu sum­ma rullataan/vieritetään näy­töl­lä ylös­päin. Sitä ei saa syö­tet­tyä pai­na­mal­la.