Ruokalistat

Ruo­ka­lis­to­jen suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään seson­kia­jat­te­lua siten, että ruo­ka­lis­tat vaih­tu­vat vuo­den­ajan mukaan. Kevät/kesä ‑lis­toil­la huo­mioi­daan mm. uuden sato­kau­den raa­ka-ainei­ta ja syksy/talvi ‑lis­toil­la juu­rek­sia ja jak­sol­la ole­via suu­ria juh­la­py­hiä, kuten jou­lu.

Ate­riat val­mis­te­taan ensi­luok­kai­sis­ta raa­ka-aineis­ta, suo­ma­lai­sia ja eri­tyi­ses­ti pai­kal­li­sia ruo­ka­pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen.

Ruo­ka­lis­to­jam­me kehi­te­tään jat­ku­vas­ti kas­vis­pai­not­tei­sem­paan suun­taan asia­kas­toi­veet ja ruo­ka­tot­tu­muk­set huo­mioi­den. Kou­luis­sa tar­jo­taan kak­si ate­ria­vaih­toeh­toa päi­vit­täin, jois­ta toi­nen on aina kas­vis- ja toi­nen ns. seka­ruo­ka­vaih­toeh­to. Päi­vä­ko­deis­sa kas­vis­ruo­ka­vaih­toeh­to tar­jo­taan ker­ran vii­kos­sa. Hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lois­sa on päi­vit­täin tar­jol­la kol­me vaih­toeh­toa, jois­ta yksi on aina kas­vis­ruo­ka. Punai­sen lihan tar­jon­taa on vähen­net­ty ja kor­vat­tu kas­vi­poh­jai­sil­la val­kuai­sil­la.

Ruokalistoissa käytössä CO2-laskuri

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy kehit­tää aktii­vi­ses­ti toi­min­taan­sa ilmas­to­muu­tok­sen tor­ju­mi­sek­si. Kes­tä­vä kehi­tys ja vas­tuul­li­suus syn­ty­vät monis­ta eri stra­te­giam­me mukai­sis­ta teois­ta, jois­ta yksi on val­mis­ta­mam­me ruo­an hii­li­ja­lan­jäl­jen huo­mioin­ti. Käy­tös­säm­me on JAMIX CO2-las­ku­ri, joka mah­dol­lis­taa hii­li­ja­lan­jäl­jen tar­kas­te­lun jo ruo­ka­lis­to­jen suun­nit­te­lu­vai­hees­sa. Hyö­dyn­näm­me tie­toa mm. raa­ka-aine­va­lin­nois­sa, jot­ta pys­tym­me kehit­tä­mään ate­ria­ko­ko­nai­suuk­sia mah­dol­li­sim­man ilmas­to­ys­tä­väl­li­sik­si, mut­ta myös anta­maan arvo­kas­ta tie­toa ruo­kai­li­joil­le eri ruo­ka­vaih­toeh­to­jen ja ate­rian osien hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä.

CO2-las­ku­rin löy­dät Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy ruo­ka­lis­ta­si­vus­tos­ta koh­das­ta ”päi­vä- ja viik­ko­ruo­ka­lis­tat”, valit­se­mal­la halu­tun ruo­ka­lis­tan ja porau­tu­mal­la päi­vän lou­naan koh­dal­ta tar­kem­piin tie­toi­hin. Vali­kos­ta löy­ty­vät ate­rian aines­osat ja ravin­toar­vot, nyt uute­na myös hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ku­ri.

Etelä-Karjalan Hyvinvointialueen ruokalistat

Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den ruo­ka­lis­tat ovat saman­si­säl­töi­set koko maa­kun­nan alu­eel­la, mut­ta nii­den toteut­ta­mi­nen poik­ke­aa toi­sis­taan eri kun­tien alueil­la.

Ete­lä-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­la nou­dat­taa omaa ruo­ka­lis­taan­sa vii­den vii­kon kier­ros­sa. Sai­raa­lal­la on käy­tös­sä myös raken­ne­muun­ne­tut ja tehos­te­tut ruo­ka­lis­tat.

Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pal­ve­lua­su­mi­nen, asu­mi­syk­si­köi­den ja koti­pal­ve­lua­te­rioi­den vii­den vii­kon ruo­ka­lis­tat ovat käy­tös­sä Lap­peen­ran­nas­sa, Imat­ral­la, Ruo­ko­lah­del­la, Lemil­lä sekä Tai­pal­saa­rel­la yhte­ne­väi­sel­lä ryt­mil­lä. Yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen pal­ve­lu­pai­kat nou­dat­ta­vat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ruo­ka­lis­taa.

Raut­jär­ven ja Parik­ka­lan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ja koti­pal­ve­lua­te­rioi­den ryt­mi poik­ke­aa maa­kun­nan muis­ta ruo­ka­lis­tois­ta. Yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen pal­ve­lu­pai­kat nou­dat­ta­vat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ruo­ka­lis­taa.

Savi­tai­pa­leen kun­nan ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ja koti­pal­ve­lua­te­rioi­den ate­ria­pal­ve­lun tuot­taa Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lue, mut­ta se nou­dat­taa toi­min­nas­saan Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den ruo­ka­lis­to­ja. Yhtei­söl­li­sen asu­mi­sen pal­ve­lu­pai­kat nou­dat­ta­vat ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen ruo­ka­lis­taa.

Päivä- ja viikkoruokalistat

Kou­lut
Päi­vä­ko­dit
Hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lat
Ete­lä-Kar­ja­lan Kes­kus­sai­raa­la (EKKS)
Raken­ne­muun­ne­tut ja Tehos­te­tut ruo­ka­lis­tat
Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pal­ve­lua­su­mi­nen
Ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen pal­ve­lua­su­mi­nen Parik­ka­la ja Raut­järvi
Kotia­te­ria­pal­ve­lu
Kotia­te­ria­pal­ve­lu Parik­ka­la ja Raut­jär­vi
Asu­mi­syk­si­köt

Ohei­set ruo­ka­lis­tat avau­tu­vat JAMIX MENU ruo­ka­lis­ta­pal­ve­luun.
Voit lada­ta äly­pu­he­li­mee­si JAMIX MENU-sovel­luk­sen App Sto­res­ta ja Google play ‑kau­pas­ta, jol­loin ruo­ka­lis­ta kul­kee aina muka­na­si.