Siivous- ja laitoshuoltopalvelut

Hen­ki­lö­kun­tam­me laa­ja ja ammat­ti­tai­toi­nen monia­lao­saa­mi­nen mah­dol­lis­ta­vat puh­taan ja tur­val­li­sen toi­min­taym­pä­ris­tön asiak­kail­lem­me. Toi­mim­me koko Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la. Hoi­dam­me lai­tos­huol­to­pal­ve­lu­ja Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lu­een tilois­sa mm. sai­raa­lois­sa ja pal­ve­lua­su­mi­sen yksi­köis­sä sekä sii­vous­pal­ve­lua Imat­ran ja Lap­peen­ran­nan kau­pun­kien hallinto‑, kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­ti­lois­sa.

Vas­tuul­li­suus ja yhtiöm­me arvot näky­vät päi­vit­täi­ses­sä työs­ken­te­lys­säm­me ja teke­mis­säm­me han­kin­ta­va­lin­nois­sa. Työn hyvä laa­tu, tyy­ty­väi­nen asia­kas ja vas­tuul­li­nen toi­min­ta ovat meil­le sydä­men asia.

Sään­nöl­li­nen asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den mit­taa­mi­nen, laa­dun­seu­ran­ta ja rapor­toin­ti ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa pal­ve­lun kehit­tä­mi­ses­sä. Saa­tu­jen tulos­ten avul­la kehi­täm­me toi­min­taam­me entis­tä parem­mak­si ja vas­taa­maan asiak­kaan toi­vei­ta.

.

Tilo­jen puh­tau­des­ta huo­leh­tii 350 lai­tos­huol­ta­jaa

Yksik­köm­me lii­ke­vaih­to oli vuon­na 2023 15M euroa

Huo­leh­dim­me sään­nöl­li­ses­ti 336 095 neliön puh­tau­des­ta

Ammat­ti­tai­toa arjen muut­tu­viin tilan­tei­siin

Tar­joam­me hen­ki­lös­töl­lem­me mah­dol­li­suu­den moni­puo­li­seen amma­til­li­seen lisä- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen. Oppi­so­pi­muk­sel­la alan tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen on yksi erit­täin suo­sit­tu vaih­toeh­to. Haluam­me näin var­mis­taa ammat­ti­tai­toi­sen ja laa­duk­kaan pal­ve­lun asiak­kaal­le ja innos­ta­van työym­pä­ris­tön työn­te­ki­jöil­lem­me.

Luo­tet­ta­vaa laa­tua

Teem­me sen min­kä lupaam­me! Pal­ve­lum­me poh­ja­na on asiak­kaan kans­sa sovit­tu koh­de­koh­tai­nen pal­ve­lu­ku­vaus, jon­ka sisäl­töä voi muut­taa jous­ta­vas­ti asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Teem­me koh­teis­sa sään­nöl­li­set laa­tu­kier­rok­set, joi­hin asiak­kaan edus­ta­ja on aina ter­ve­tul­lut mukaan. Laa­tu­kier­rok­set teh­dään Atop-flow ohjel­mal­la. Lisäk­si seu­raam­me puh­taus­ta­soa sään­nöl­li­sil­lä ATP-mit­tauk­sil­la (Hyvin­voin­tia­lu­een koh­teet ja uima­hal­lit) ja tar­vit­taes­sa pin­ta­puh­taus­näyt­teil­lä.

Otam­me tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä huo­mioon asiak­kai­den toi­veet ja seu­raam­me aktii­vi­ses­ti alan kehit­ty­mis­tä ja uusia inno­vaa­tioi­ta.

Vas­tuul­li­sia töi­tä lähel­lä­si

Käy­täm­me työ­me­ne­tel­miä ja väli­nei­tä, joil­la voim­me vähen­tää veden ja puh­dis­tusai­nei­den kulu­tus­ta. Lisäk­si hyö­dyn­näm­me pal­ve­lus­sam­me alan vii­mei­sin­tä tek­no­lo­gi­aa. Suu­rim­mal­la osal­la käy­tös­säm­me ole­vil­la puh­dis­tusai­neil­la on ympä­ris­tö­merk­ki. Olem­me tar­vit­taes­sa asiak­kaan apu­na koh­teen jäte­la­jit­te­lun suun­nit­te­lus­sa ja käyt­töön­o­ton opas­tuk­ses­sa.