Missio, arvot ja strategia

Missiomme

On tuot­taa luo­tet­ta­va­na kump­pa­ni­na hyvin­voin­tia edis­tä­viä pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­läh­töi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja talou­del­li­ses­ti.

Arvomme

Visiomme 2024

Olla omis­ta­jil­le ja asiak­kail­le luo­tet­ta­va pai­kal­li­nen yhteis­työ­kump­pa­ni, joka tuot­taa ja hank­kii laa­duk­kai­ta ja talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­via pal­ve­lu­ja.

Yhtiön toi­min­nan kehit­tä­mi­nen uudis­ta­mal­la toi­min­ta­ta­po­ja ja raken­tei­ta.

Huo­mioim­me ympä­ris­tö­ar­vot sekä toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set.

Kehi­täm­me työ­suo­je­lun vas­tuu­aluet­ta.

Olem­me arvos­tet­tu työ­nan­ta­ja, joka aktii­vi­ses­ti kehit­tää hen­ki­lös­tön ammat­ti­tai­toa sekä tukee hen­ki­lös­tön työ­ky­kyä uran joka vai­hees­sa.

Panos­tam­me hen­ki­lös­tön sitout­ta­mi­seen ja rek­ry­toi­mi­seen. Hen­ki­lö­kun­ta on tyy­ty­väi­nen työ­nan­ta­jaan­sa.