Organisaatio ja päätöksenteko

Yhtiökokous

Yhtiö­ko­kouk­sia pide­tään vuo­sit­tain kak­si; kevä­tyh­tiö­ko­kous huh­ti­kuun lop­puun men­nes­sä ja syys­yh­tiö­ko­kous mar­ras­kuun lop­puun men­nes­sä.

Hallitus

Yhtiön hal­li­tuk­seen kuu­luu 10 jäsen­tä ja hen­ki­lö­koh­tais­ta vara­jä­sen­tä.

Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki nime­ää 5 jäsen­tä ja vara­jä­sen­tä, Ete­lä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue 2, Imat­ra 1, Savi­tai­pa­le 1 ja Tai­pal­saa­ri 1.

Hal­li­tuk­sen toi­mi­kausi jat­kuu tois­tai­sek­si.

Hallituksen kokoonpano

Mar­ja-Lii­sa Ves­te­ri­nen, puheen­joh­ta­ja, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki
Päi­vi Löf­man, vara­pu­heen­joh­ta­ja, Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lue
Kal­le Rapi, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki
Tee­mu Liuk­ko­nen, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki
Ulla Pyy­sa­lo, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki
Arja Ylä-Outi­nen, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki
Pert­ti Lin­tu­nen, Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lue
Mar­ko Pol­la­ri, Imat­ran kau­pun­ki
Jari Lant­ta, Savi­tai­pa­leen kun­ta
San­na Kol­ho­nen, Tai­pal­saa­ren kun­ta


Johtoryhmä

Saku Lin­na­mur­to, toi­mi­tus­joh­ta­ja
Erja Suik­ka­nen, pal­ve­lu­joh­ta­ja, Sii­vous- ja lai­tos­huol­to­pal­ve­lut
Eli­na Sär­mä­lä, pal­ve­lu­joh­ta­ja, Ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lut
Jark­ko Kupiai­nen, kun­nos­sa­pi­to­joh­ta­ja, Kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lut
Pet­ri Levä­nen, hal­lin­to- ja talous­joh­ta­ja
Veik­ko Hai­mi­la, laki- ja sopi­mus­asioi­den joh­ta­ja
Jaa­na Kil­piä, hen­ki­lös­tön edus­ta­ja, JHL pää­luot­ta­mus­mies