Työntekijätarinat

Lue moni­puo­li­sis­ta työ­teh­tä­vis­täm­me ja tutus­tu työn­te­ki­jöi­him­me työn­te­ki­jä­ta­ri­noi­den kaut­ta. Eri toi­mia­loil­la työs­ken­te­le­vät ammat­ti­lai­set ker­to­vat omis­ta taus­tois­taan sekä työs­tään Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­sa. Lue alta miten he tuli­vat Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­hin töi­hin, mitä työ sisäl­tää ja mikä työs­sä on paras­ta.

 • Kokki Jesse

  Hyväs­tä työil­ma­pii­ris­tä naut­ti­va kok­ki Jes­se ker­too, miten pää­tyi sai­raa­la­keit­ti­öön.

  Lue tari­na täs­tä

 • Laitoshuoltaja Veera

  Kak­si tut­kin­toa oppi­so­pi­muk­sel­la suo­rit­ta­nut lai­tos­huol­ta­ja Vee­ra ker­too vaih­te­le­vas­ta työs­tään.

  Lue tari­na täs­tä

 • Laitoshuoltaja Yagou

  Tär­ke­ää työ­tä 11 vuot­ta teh­nyt lai­tos­huol­ta­ja Yagou ker­too työs­tään las­ten­osas­tol­la.

  Lue tari­na täs­tä

 • Poolilainen Satu

  Kier­tä­vä poo­li­lai­nen Satu tie­tää ole­van­sa avuk­si ja naut­tii kun työ­koh­de vaih­tuu.

  Lue tari­na täs­tä

Voit tutus­tua ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jän ja lai­tos­huol­ta­jan teh­tä­viim­me myös TE-live ‑lähe­tyk­ses­tä: 
Ete­lä-Kar­ja­la kut­suu: Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den työ­mah­dol­li­suu­det

Kat­so avoi­met työ­paik­kam­me ja tule meil­le työ­ka­ve­rik­si!