Saimaan Tukipalvelut Oy

On ete­lä­kar­ja­lai­nen Lap­peen­ran­ta-kon­ser­niin kuu­lu­va kun­nal­li­nen osa­keyh­tiö. Yhtiö tar­jo­aa ruoka‑, puh­taus- ja kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta vas­taa­via tuki­pal­ve­lu­ja lähin­nä omis­ta­jil­leen. Yhtiön mis­sion mukai­ses­ti omis­ta­ja-asiak­kail­le tar­jo­taan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­läh­töi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja talou­del­li­ses­ti.

Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­sa vas­tuul­li­suus­työ kat­taa toi­min­tam­me
ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set, hen­ki­lös­töm­me hyvin­voin­nin, talou­del­li­sen
kes­tä­vyy­den ja asiak­kai­dem­me tar­peet.

Tule meille työkaveriksi

Haluatko olla meihin yhteydessä tai antaa meille palautetta?