Ateria- ja puhtauspalvelut

Ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den toi­mia­la vas­taa kai­kes­ta Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den tuot­ta­mas­ta ate­ria­pal­ve­lus­ta Lap­peen­ran­nan ja Imat­ran kau­pun­kien sekä Savi­tai­pa­leen kun­nan var­hais­kas­va­tuk­ses­sa, perus- ja lukio-ope­tuk­ses­sa. Sai­maan Tuki­pal­ve­lut tuot­taa myös Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lu­een koh­tei­den ruu­at sekä koti­pal­ve­lua­te­riat maa­kun­nan alu­eel­la Savi­tai­pa­let­ta ja Luu­mä­keä lukuun otta­mat­ta.

Lap­peen­ran­nan ja Imat­ran päi­vä­ko­tien ja kou­lu­jen sii­vous kuu­lu­vat myös Ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lut ‑toi­mia­lan vas­tuul­le.

Vas­tuul­li­suus ja yhtiöm­me arvot näky­vät päi­vit­täi­ses­sä työs­säm­me. Käy­tös­säm­me ovat eko­lo­gi­set työs­ken­te­ly­ta­vat, jot­ka ovat ympä­ris­tö­oh­jel­mam­me mukai­sia, ja joil­la tuem­me omis­ta­jiem­me ilmas­to­stra­te­gi­aa. Kai­kis­sa tar­vi­ke- ja pal­ve­lu­han­kin­nois­sa käy­te­tään mm. vas­tuul­li­suus- ja ravit­se­mus­kri­tee­rei­tä. Olem­me tar­vit­taes­sa apu­na myös koh­tei­den jäte­la­jit­te­lun suun­nit­te­lus­sa ja opas­tuk­ses­sa.

Toi­mia­lal­la työs­ken­te­lee n. 400 ammat­ti­lais­ta

Keit­tiöis­säm­me val­mis­te­taan kes­ki­mää­rin 23 000 ate­ri­aa päi­väs­sä

Huo­leh­dim­me sään­nöl­li­ses­ti 138 700 neliön puh­tau­des­ta

Ateriapalvelut

Val­mis­ta­mam­me ate­riat ovat ter­veyt­tä edis­tä­vää ruo­kaa. Kun­nioi­tam­me suo­ma­lais­ta ja pai­kal­lis­ta ruo­ka­kult­tuu­ria sekä huo­leh­dim­me hyvin­voin­nis­ta tar­joa­mal­la her­kul­lis­ta, ravit­se­vaa ja moni­puo­lis­ta ate­ria­pal­ve­lua läpi koko ihmi­sen elin­kaa­ren.

Ate­rioi­dem­me taka­na on ammat­ti­tai­toi­nen ja työl­leen omis­tau­tu­nut hen­ki­lö­kun­ta.

Päi­vän paras het­ki!

Keit­tiö­ti­lois­sam­me suo­ri­te­taan sään­nöl­li­ses­ti elin­tar­vi­ke­huo­neis­to­jen viran­omais­tar­kas­tuk­sia. Oiva on elin­tar­vi­ke­val­von­nan tar­kas­tus­tie­to­jen jul­kis­ta­mis­jär­jes­tel­mä, joka tuo elin­tar­vi­kea­lan yri­tys­ten val­von­ta­tu­lok­set kulut­ta­jien tie­toon. Raport­tei­hin pää­set alla ole­vas­ta logos­ta.

Terveyttä edistävää ruokaa

Ravit­se­mus­suo­si­tuk­set ovat aidos­ti ruo­ka­lis­ta­suun­nit­te­lun ja ruo­an­val­mis­tuk­sen ohje­nuo­ra­na. Nou­da­tam­me Val­tion ravit­se­mus­neu­vot­te­lu­kun­nan anta­mia suo­si­tuk­sia.

• Ravit­se­mus­hoi­to­suo­si­tus 2023
• Vireyt­tä senio­ri­vuo­siin — ikään­ty­nei­den ruo­ka­suo­si­tus 2020
• Hyvin­voin­tia ja yhtei­söl­li­syyt­tä ruo­kai­lus­ta — Ruo­kai­lusuo­si­tus amma­til­li­siin oppi­lai­tok­siin ja lukioi­hin 2019 
• Ter­veyt­tä ja iloa ruo­as­ta — Var­hais­kas­va­tuk­sen ruo­kai­lusuo­si­tus 2018
• Syö­dään ja opi­taan yhdes­sä — Kou­lu­ruo­kai­lusuo­si­tus 2017
• Syö­dään yhdes­sä – suo­si­tuk­set lap­si­per­heil­le 2016
• Suo­ma­lai­set ravit­se­mus­suo­si­tuk­set 2014

Sydänmerkki

Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­la on ollut käy­tös­sä sydän­merk­ki jo 10 vuot­ta! Suo­men Sydän­liit­to ry on myön­tä­nyt Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:lle Sydän­mer­kin käyt­tö­oi­keu­den vuon­na 2014. Saa­dak­seen Sydän­mer­kin, tulee yri­tyk­sen tar­jo­ta laa­duk­kai­ta ja ravit­se­mus­suo­si­tus­ten mukai­sia ate­rioi­ta ja elin­tar­vik­kei­ta.

Sydän­mer­kin käyt­töö­no­tol­la Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on halun­nut teh­dä näky­väk­si pit­kä­jän­tei­sen työn­sä ter­veyt­tä edis­tä­vien ate­rioi­den, laa­duk­kai­den raa­ka-ainei­den käy­tön ja ravit­se­mus­suo­si­tus­ten mukai­sen resep­tii­kan kehit­tä­mi­ses­tä.

Sydän­merk­ki-tun­nus aut­taa ruo­kai­li­jaa teke­mään parem­pia valin­to­ja lou­nas- ja päi­väl­lis­pöy­däs­sä: mer­kin avul­la voi entis­tä hel­pom­min vali­ta tar­jon­nas­ta ne ate­rian osat, jot­ka tuke­vat jak­sa­mis­ta ja hyvin­voin­tia.

Sydän­merk­ki-ate­ria on mau­kas & moni­puo­li­nen koko­nai­suus, johon kuu­luu:
- pää­ruo­ka
- pää­ruo­an kans­sa tar­jot­ta­va peru­na, rii­si- tai pas­ta­li­sä­ke
- lei­pä ja kas­vi­ras­va­le­vi­te
- ruo­ka­juo­ma
- salaat­ti tai muu kas­vis­li­sä­ke sekä öljy­poh­jai­nen salaa­tin­kas­ti­ke

Ate­rian osis­sa ras­van mää­rä ja laa­tu sekä suo­lan ja kui­tu­jen mää­rä ovat koh­dal­laan, ravit­se­mus­suo­si­tus­ten mukai­ses­ti.

Puhtauspalvelut

Ammat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­tam­me mah­dol­lis­taa puh­taat, viih­tyi­sät ja tur­val­li­set olo­suh­teet päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa. Työn hyvä laa­tu nyky­ai­kai­sia mene­tel­miä hyö­dyn­täen on meil­le sydä­men asia ja teem­me koh­teis­sa sään­nöl­lis­tä laa­dun­seu­ran­taa yhdes­sä asiak­kaan kans­sa.

Toi­mia­lan yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä: