Palvelut

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy tar­jo­aa ruoka‑, puhtaus‑, kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta vas­taa­via tuki­pal­ve­lu­ja osak­kee­no­mis­ta­jil­leen. Lisäk­si yhtiö tar­jo­aa tuot­ta­mi­aan pal­ve­lu­ja pie­nis­sä mää­rin myös muil­le toi­mi­joil­le kuin omis­ta­jil­leen.

Pal­ve­lut pyri­tään tar­joa­maan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­si­na, jot­ka vas­taa­vat mah­dol­li­sim­man hyvin asiak­kai­den tar­pei­ta. Pal­ve­lut perus­tu­vat pal­ve­luso­pi­muk­siin ja pal­ve­lu­ku­vauk­siin, jois­sa huo­mioi­daan asiak­kaan laa­tu­vaa­ti­muk­set sekä talou­del­li­set resurs­sit. Kaik­kien kol­men toi­mia­lan pal­ve­lut ovat ennen kaik­kea lop­pua­siak­kai­den eli kun­ta­lais­ten hyvin­voin­tia edis­tä­viä.