Avoimet työpaikat

Olem­me iso ja pai­kal­li­nen työ­nan­ta­ja. Toi­mim­me yhdek­sän kun­nan alu­eel­la koko Ete­lä-Kar­ja­lan maa­kun­nas­sa. Kat­so alta avoi­met työ­paik­kam­me ja hae meil­le työ­ka­ve­rik­si!

Oppisopimuskoulutus

Kiin­nos­taa­ko työs­ken­te­ly Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­la, mut­ta sinul­la ei ole sopi­vaa kou­lu­tus­ta? Tar­joam­me mah­dol­li­suu­den suo­rit­taa ammat­ti­tut­kin­to tai sen osia oppi­so­pi­muk­sel­la

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa voit opis­kel­la amma­til­li­sen perus­tut­kin­non, ammat­ti­tut­kin­non tai eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­non ja työs­ken­nel­lä samaan aikaan tule­val­la alal­la­si. Saat van­kan poh­jan työ­elä­mään, kun pää­set jo opin­to­jen aika­na oppi­maan ja toteut­ta­maan oppi­maa­si suo­raan työ­koh­tei­siin. Oppi­so­pi­muk­sen ajan olet työ­suh­tees­sa suo­raan työ­nan­ta­jaa­si ja saat työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukais­ta palk­kaa työs­sä­oloa­jal­ta.

Työn­te­ki­jä­ta­ri­nois­tam­me löy­dät muu­ta­mia esi­merk­ke­jä työn­te­ki­jöis­tä, jot­ka ovat suo­rit­ta­neet tut­kin­non oppi­so­pi­muk­sel­la kaut­tam­me.

Jos kiin­nos­tuit oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­ta Sii­vous ja lai­tos­huol­to­pal­ve­luil­la, ota yhteyt­tä pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tei­ja Soi­nio­laan, p. 040 184 5611, etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi.

Ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­den oppi­so­pi­mus­pai­kois­ta vas­taa pal­ve­lu­pääl­lik­kö Tai­na Behm p. 040 837 6094.

Our official lan­gua­ge is Fin­nish. The­re­fo­re Fin­nish Skills is requi­red. 
High pro­ficiency in Fin­nish is not requi­red but at the basic Fin­nish unders­tan­ding and spea­king is requi­red.

Olem­me muka­na luo­mas­sa tule­vai­suu­den teki­jöi­tä.