Tietosuoja

Tietosuojapolitiikkamme

Tie­to­suo­jas­ta huo­leh­ti­mi­nen on osa toi­min­taam­me ja sik­si huo­leh­dim­me ja kun­nioi­tam­me oman hen­ki­lös­töm­me, asiak­kait­tem­me, yhteis­työ­kump­pa­niem­me ja sidos­ryh­miem­me orga­ni­saa­tioi­hin kuu­lu­vien hen­ki­löi­den oikeuk­sia ja yksi­tyi­syy­den suo­jaa. Joh­to­ryh­mä val­voo ja vas­taa tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen vel­voit­tei­den toteu­tu­mi­ses­ta Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:ssä ja orga­ni­saa­tion kai­kes­sa toi­min­nas­sa. Tie­to­suo­ja­po­li­tiik­kam­me perus­tuu EU:n ylei­seen tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen (GDPR) 2016/679 sekä uuteen kan­sal­li­seen tie­to­suo­ja­la­kieh­do­tuk­seen.

Olem­me sitou­tu­neet estä­mään tie­to­jen luvat­to­man käy­tön, luo­vut­ta­mi­sen ja muun asiat­to­man käsit­te­lyn. Osa­na tätä sitou­tu­mis­ta olem­me ohjeis­ta­neet ja kou­lut­ta­neet hen­ki­lös­töäm­me sekä sitou­tu­neet var­mis­ta­maan, että hen­ki­lö­tie­to­ja käsit­te­le­vät yri­tyk­ses­sä vain ne hen­ki­löt, joi­den työ­teh­tä­viin nämä hen­ki­lö­tie­toi­hin ja rekis­te­rei­hin liit­ty­vät asiat kuu­lu­vat. Tämän vuok­si myös kai­kis­sa yhteis­työ­kump­pa­niem­me kans­sa laa­di­tuis­sa sopi­muk­sis­sa, jois­sa käsi­tel­lään Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n toi­mek­sian­nos­ta hen­ki­lö­tie­to­ja, on yhteis­työ­kump­pa­nia sito­va salas­sa­pi­to­vel­voi­te.

Tie­to­ja käsi­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­jen salas­sa­pi­toon ja hävit­tä­mi­seen annet­tu­jen ohjei­den mukai­ses­ti tie­to­tur­van, tie­to­suo­jan ja tur­val­li­sen käy­tet­tä­vyy­den takaa­mi­sek­si. Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n esi­mie­het, asian­tun­ti­jat ja hen­ki­löt, jot­ka käsit­te­le­vät hen­ki­lö­tie­to­ja on ohjeis­tet­tu ja kou­lu­tet­tu toi­mi­maan ase­tuk­sen mukai­ses­ti.

Tie­to­suo­ja­po­li­tiik­kaa sovel­le­taan kaik­keen Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n toi­min­taan sekä sitä tar­kas­te­taan ja päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa.

Henkilötietojen käsittely

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu hen­ki­lön suos­tu­muk­seen, sopi­muk­seen tai lais­sa mää­ri­tel­tyyn muu­hun perus­tee­seen. Käy­tet­tä­vien tie­to­jen oikeel­li­suus pyri­tään var­mis­ta­maan ja tie­to­ja päi­vi­te­tään hen­ki­löl­tä itsel­tään tai luo­tet­ta­vis­ta läh­teis­tä saa­dul­la tie­dol­la.

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään vain perus­tel­lun käyt­tö­tar­koi­tuk­sen joh­dos­ta ja vain sii­nä mää­rin ja niin pit­kään, kuin se on käyt­tö­tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta tar­peel­lis­ta. Tie­to­ja käy­te­tään nii­tä kerät­täes­sä kuvat­tui­hin tar­koi­tuk­siin lain­sää­dän­nön kul­loin­kin sal­li­mis­sa rajois­sa.

Kun tie­dot eivät enää ole käyt­tö­tar­koi­tuk­sen­sa vuok­si tar­peel­li­sia, ne tuho­taan yri­tyk­sen ohjeis­tuk­sen mukaan tie­to­tur­val­li­ses­ti.

Tie­to­ja luo­vu­te­taan vain nimen­omai­ses­ti ker­ro­tul­la tai lais­sa mai­ni­tul­la perus­teel­la ja nimen­omai­ses­ti ker­ro­tuil­le tai lais­sa mai­ni­tuil­le luo­vu­tuk­sen saa­jil­le.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Hen­ki­lö­tie­to­lain mukaan jokai­sel­la hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä tie­to­ja hänes­tä on rekis­te­riin tal­le­tet­tu. Tar­kas­tus­pyyn­töä ei voi teh­dä puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la vaan Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n koti­si­vuil­ta löy­ty­väl­lä tar­kas­tus­pyyn­tö­lo­mak­keel­la. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö pyy­de­tään lähet­tä­mään osoit­tee­seen Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy, Hen­ki­lö­tie­to­pyyn­tö, Sata­ma­tie 8, 53900 Lap­peen­ran­ta. Tar­kas­tus­pyyn­nön voi käy­dä esit­tä­mäs­sä myös yhtiön toi­mis­tol­la. 

Tietosuojaselosteet

Lisä­tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­tä löy­tyy alla ole­vis­ta tie­to­suo­ja­se­los­teis­ta.

Verkkosivujen tietosuojaseloste

Keitä olemme

Verk­ko­si­vus­tom­me osoi­te on: https://saimaantukipalvelut.meitademo.fi.

Kommentit

Kun sivus­ton käyt­tä­jät jät­tä­vät kom­ment­te­ja sivus­tol­le, kerääm­me kom­ment­ti­lo­mak­kees­sa ole­vat tie­dot, sekä käyt­tä­jän IP-osoit­teen ja selai­men ver­sio­tie­dot ros­ka­vies­tien tun­nis­ta­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si.

Kun vie­rai­li­jat jät­tä­vät kom­men­tin täl­le sivus­tol­le kerääm­me tie­don, joka on näky­vis­sä kom­men­toin­ti­ken­tis­sä, IP-osoit­teen sekä selai­men ver­sioon liit­ty­vät tie­dot. Säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta luo­tu ano­ny­mi­soi­tu hajau­tus­tie­to (hash) voi­daan lähet­tää Gra­va­tar-pal­ve­luun, jot­ta tie­de­tään onko kom­men­toi­ja pal­ve­lun käyt­tä­jä. Gra­va­tar-pal­ve­lun tie­to­suo­ja­se­los­te löy­tyy osoit­tees­ta https://automattic.com/privacy/.

Palaute

Kun sivus­ton käyt­tä­jä jät­tää palaut­teen sivus­ton palau­te­lo­mak­keen kaut­ta, jätet­ty palau­te ohjau­tuu suo­raan palaut­teen käsit­te­li­jän säh­kö­pos­tiin. Palau­te­lo­mak­keet tal­len­ne­taan sivus­tol­le ja nii­hin on pää­sy sivus­ton yllä­pi­tä­jil­lä.

Media

Mikä­li lataat kuvia täl­le sivus­tol­le, sinun tulee vält­tää sel­lais­ten kuvien lataa­mis­ta, jois­sa on tal­len­net­tu paik­ka­tie­to (EXIF GPS). Sivus­ton vie­rai­li­jat voi­vat lada­ta ja kat­soa paik­ka­tie­toa kuvis­ta, joi­ta sivus­tol­la on.

Evästeet

Jos jätät kom­men­tin sivus­tol­le, voit vali­ta nimen, säh­kö­pos­tio­soit­teen ja url-osoit­teen tal­len­nuk­sen eväs­tee­seen. Tämä toi­min­to lisää käyt­tö­mu­ka­vuut­ta, kos­ka loma­ket­ta ei tar­vit­se täyt­tää jokai­sel­la ker­ral­la uudel­leen kom­ment­tia lisä­tes­sä. Eväs­te­tie­to pois­te­taan selai­mes­ta vuo­den kulut­tua.

Mikä­li sinul­la on tili ja kir­jau­dut sivus­tol­le, ase­tam­me väliai­kai­sen eväs­teen, joka päät­te­lee tukee­ko selai­me­si eväs­tei­tä vai ei. Tämä eväs­te ei sisäl­lä hen­ki­lö­tie­toa ja se pois­te­taan kun selai­nik­ku­na sul­je­taan.

Kun kir­jau­dut sisään ase­tam­me usei­ta eväs­tei­tä, jot­ka tal­len­ta­vat kir­jau­tu­mis- sekä näyt­tö­ase­tuk­se­si. Kir­jau­tu­mi­se­väs­teet pois­te­taan kah­den vuo­ro­kau­den kulues­sa, näyt­tö­ase­tuk­siin liit­ty­vät eväs­teet pois­tu­vat vuo­den pääs­tä. Mikä­li valit­set “Muis­ta minut” kir­jau­tu­mi­sen yhtey­des­sä, kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si säi­ly­te­tään kah­den vii­kon ajan. Mikä­li kir­jau­dut ulos, kir­jau­tu­mi­seen liit­ty­vät eväs­teet pois­te­taan samas­sa yhtey­des­sä.

Mikä­li jul­kai­set artik­ke­lin tai muok­kaat ole­mas­sa ole­vaa tal­len­nam­me selai­meen eväs­teen, joka sisäl­tää muo­kat­ta­van artik­ke­lin ID:n. Eväs­te van­he­nee yhdes­sä vuo­ro­kau­des­sa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivus­ton artik­ke­lit voi­vat sisäl­tää upo­tet­tua sisäl­töä (esi­mer­kik­si videoi­ta, kuvia, artik­ke­lei­ta jne.). Toi­sil­ta sivus­toil­ta tuo­dun upo­te­tun sisäl­lön avaa­mi­nen on ver­rat­ta­vis­sa sii­hen, että vie­rai­li­ja itse kävi­si kol­man­nen osa­puo­len sivus­tol­la.

Nämä sivus­tot voi­vat kerä­tä tie­toa sinus­ta, käyt­tää eväs­tei­tä, upot­taa kol­man­nen osa­puo­len seu­ran­tae­väs­tei­tä ja moni­to­roi­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta­si upo­te­tun sisäl­lön kans­sa, mukaan lukien vuo­ro­vai­ku­tuk­sen seu­ran­ta jos ja kun olet kir­jau­tu­nut käyt­tä­jä­nä sivus­tol­le.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyy­dät sala­sa­nan palaut­ta­mis­ta, IP-osoit­tee­si lii­te­tään mukaan palau­tus­säh­kö­pos­tii­si.

Mikä­li jätät palau­tet­ta, palau­te lähe­te­tään nime­tyn palaut­teen käsit­te­li­jän säh­kö­pos­tiin.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikä­li jätät kom­men­tin, kom­ment­tia ja sen meta­tie­toa säi­ly­te­tään tois­tai­sek­si. Tämä teh­dään sik­si, että voim­me tun­nis­taa ja hyväk­syä seu­raa­vat kom­men­tit auto­maat­ti­ses­ti sen sijaan, että säi­lyt­täi­sim­me ne mode­roin­ti­jo­nos­sa.

Tal­len­nam­me rekis­te­röi­ty­nei­den käyt­tä­jien (jos sel­lai­sia on) käyt­tä­jä­pro­fii­lien tie­dot. Kai­kil­la käyt­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus näh­dä, muo­ka­ta ja pois­taa omia hen­ki­lö­tie­to­jaan mil­loin vain. Ainoas­taan käyt­tä­jä­ni­meä ei voi muut­taa. Verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­tä­jät voi­vat näh­dä ja muo­ka­ta käyt­tä­jä­pro­fii­lien tie­to­ja.

Mikäi jätät palau­tet­ta, palaut­teen käsit­te­li­jä hävit­tää hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vän säh­kö­pos­tin palaut­teen käsit­te­lyn jäl­keen, mut­ta itse palaut­teen sisäl­tö voi­daan tal­len­taa ilman hen­ki­lö­tie­to­ja toi­mia­lan käyt­töön. Palau­te­lo­mak­keet pois­te­taan sivus­tol­ta kah­den kuu­kau­den välein. Hen­ki­lö­tie­dot voi­daan pois­taa myös eril­li­sel­lä yhtey­de­no­tol­la.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikä­li sinul­la on käyt­tä­jä­ti­li täl­le sivus­tol­le tai olet jät­tä­nyt kom­ment­te­ja, voit pyy­tää koos­te­tie­dos­toa omis­ta hen­ki­lö­tie­dois­ta­si, sisäl­täen kai­ken hen­ki­lö­tie­don, jon­ka olet meil­le anta­nut. Voit myös pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­je­si pois­toa. Oikeus omien tie­to­jen pois­toon ei kos­ke sel­lais­ta hen­ki­lö­tie­toa, joka mei­dän on säi­ly­tet­tä­vä yllä­pi­dol­li­sis­ta, juri­di­sis­ta tai tie­to­tur­vaan liit­ty­vis­tä syis­tä.

Minne tietosi lähetetään

Vie­rai­li­joi­den kom­ment­te­ja saa­te­taan tar­kis­taa auto­ma­ti­soi­dun ros­ka­pos­ties­to­pal­ve­lun kaut­ta.