Erityisruokavaliot

Eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­den sovel­ta­mis­oh­je ja ‑loma­ke on laa­dit­tu yhteis­työs­sä Ete­lä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lu­een ter­vey­den­huol­lon asian­tun­ti­joi­den, kas­va­tuk­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­vien sekä Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:n välil­lä.

Eri­tyis­ruo­ka­va­liot huo­mioi­daan ter­vey­del­li­sin perus­tein kan­sal­li­nen aller­giaoh­jel­ma huo­mioi­den sekä eet­ti­sin perus­tein. Jot­ta pys­tym­me tar­joa­maan juu­ri oikean­lais­ta ruo­kaa, pyy­däm­me ilmoit­ta­maan kir­jal­li­ses­ti eri­tyis­ruo­ka­va­lio­lo­mak­keel­la ruo­ka­va­lion tar­pees­ta ja toi­mit­ta­maan tie­don ruo­ka­pal­ve­lus­ta vas­taa­val­le hen­ki­lö­kun­nal­lem­me. Ter­vey­del­li­sin perus­tein tar­jot­ta­vat eri­tyis­ruo­ka­va­liot on toden­net­ta­va ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen todis­tuk­sel­la tai lausun­nol­la, joka lii­te­tään mukaan eri­tyis­ruo­ka­va­lio­lo­mak­kee­seen. Riit­tää, että toden­nus teh­dään ker­taal­leen. Todis­tus vaa­di­taan las­ten ja oppi­lai­den lisäk­si myös hen­ki­lö­kun­nal­ta

Lie­vät aller­gia­oi­reet ovat ylei­siä ja katoa­vat usein itses­tään. Lie­vään aller­gi­aan riit­tää itse­hoi­to ja seu­ran­ta. Tär­ke­ää on myös muis­taa mais­tel­la ruo­ka-ainet­ta pie­ni­nä mää­ri­nä sään­nöl­li­sin välein, jot­ta altis­tus­ta tapah­tuu. Jos lap­si saa lie­viä oirei­ta, huo­mioi­daan se ruo­kai­lu­ti­lan­tees­sa siir­tä­mäl­lä kysei­nen ruo­ka-aine syr­jään. Lap­si ei täl­löin tar­vit­se eri­tyis­ruo­ka­va­lio­ta eikä lää­kä­rin­to­dis­tus­ta.

Päiväkodit ja koulut

Seu­raa­vis­ta eri­tyis­ruo­ka­va­liois­ta tulee toi­mit­taa ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen todistus/lausunto:

dia­be­tes, kelia­kia, mai­toal­ler­gia, vil­ja-aller­gia, ruo­ka-aine, joka aiheut­taa ana­fy­lak­sian vaa­ran tai ruo­ka-aine, joka aiheut­taa vai­kei­ta oirei­ta

Seu­raa­vis­ta eri­tyis­ruo­ka­va­liois­ta ei tar­vit­se toi­mit­taa ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sen todistusta/lausuntoa: lak­too­si­ton ruo­ka­va­lio, kas­vis- tai vegaa­ni­ruo­ka­va­lio tai uskon­toon perus­tu­va ruo­ka­va­lio

Erityisruokavaliolomakkeen toimittaminen

Perus- ja lukio-ope­tus: Eri­tyis­ruo­ka­va­lio­lo­mak­keen voi toi­mit­taa säh­kö­pos­til­la suo­raan val­mis­tus­keit­ti­öön tai kou­lun keit­ti­öön alla ole­van lis­tan mukai­ses­ti.

Var­hais­kas­va­tus: Eri­tyis­ruo­ka­va­lio­lo­ma­ke toi­mi­te­taan lap­sen var­hais­kas­va­tusyk­sik­köön.

Lomak­keen täyt­tä­mi­nen toden­nuk­seen kos­kee kaik­kia ruo­kai­li­joi­ta var­hais­kas­va­tuk­ses­sa ja kou­luis­sa, hen­ki­lö­kun­ta mukaan lukien.

Mikä­li eri­tyis­ruo­ka­va­lioon tulee muu­tok­sia, niis­tä tulee ilmoit­taa keit­ti­öön välit­tö­mäs­ti. Muu­toin eri­tyis­ruo­ka­va­liot päi­vi­te­tään joka syk­sy 15.9. men­nes­sä.

Sairaalat ja hoitolaitokset

Eri­tyis­ruo­ka­va­lion tar­ve tulee mää­ri­tel­lyk­si hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan toi­mes­ta tulo­tar­kas­tuk­ses­sa.

Lomakkeet

Huom! Eri­tyis­ruo­ka­va­lio­lo­ma­ke on päi­vi­tet­ty ja sitä on täy­den­net­ty aller­gee­nien osal­ta kysy­myk­sel­lä ”Ruu­an­val­mis­tuk­ses­sa saa käyt­tää “saat­taa sisäl­tää pie­niä määriä”-maininnalla varus­tet­tu­ja elin­tar­vik­kei­ta, pois lukien seu­raa­vat aller­gee­nit”