Yhtiömme

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on ete­lä­kar­ja­lai­nen Lap­peen­ran­ta-kon­ser­niin kuu­lu­va kun­nal­li­nen osa­keyh­tiö. Yhtiö tar­jo­aa ruoka‑, puh­taus- ja kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta vas­taa­via tuki­pal­ve­lu­ja lähin­nä omis­ta­jil­leen. Tar­joam­me mis­siom­me mukai­ses­ti omis­ta­ja-asiak­kail­lem­me pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­läh­töi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja talou­del­li­ses­ti.

Vuon­na 2010 perus­te­tun yhtiön osak­keis­ta Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki omis­taa 63,7 pro­sent­tia, Ete­lä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lue 30,1 pro­sent­tia, Imat­ran kau­pun­ki 5,9 pro­sent­tia, Savi­tai­pa­leen kun­ta 0,2 pro­sent­tia ja Tai­pal­saa­ren kun­ta 0,1 pro­sent­tia.

54,5M euroa lii­ke­vaih­toa
vuon­na 2023

Yli 800 työn­te­ki­jää

Pal­ve­lua 9 kun­nan
alu­eel­la

Kuulumme Kustos Ry:hyn

Jul­kis­hal­lin­non pal­ve­lu­kump­pa­nit – Kus­tos Ry on inhouse-yhtiöi­den yhtei­nen vai­kut­ta­mis­ver­kos­to, jon­ka tavoit­tee­na on tur­va­ta nii­den lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suu­det myös tule­vai­suu­des­sa. Kus­tok­sen jäsen­ten toi­mia­lo­ja ovat mm. ICT, talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­to, labo­ra­to­rio­pal­ve­lut, ruo­ka­huol­to sekä pesu­la­pal­ve­lut.