Lounasruokailu ja Kahvila Satu

Lounasruokailu

Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­la on kak­si hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­laa Lap­peen­ran­nas­sa. Tar­jol­la on arki­päi­vi­nä kol­me eri pää­ruo­ka­vaih­toeh­toa ja vii­kon­lop­pui­na kak­si vaih­toeh­toa, run­sas ja rai­kas salaat­ti­va­li­koi­ma, hyvä lei­pä­va­li­koi­ma, sekä kah­vi. Ruo­at ovat her­kul­li­sia, vaih­te­le­via ja ter­veyt­tä edis­tä­viä.

Päi­vä­ko­tien, kou­lu­jen ja hoi­to­lai­tok­sien hen­ki­lö­kun­nal­la on mah­dol­li­suus naut­tia ravit­se­vaa ja täy­si­pai­nois­ta ruo­kaa työ­pai­kal­laan.

Henkilöstöravintolamme

Hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lam­me ovat avoin­na kai­kil­le koh­teis­sa asioi­vil­le. Kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus ostaa Kelan tuke­mia opis­ke­li­ja-ate­rioi­ta hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­lois­sam­me.

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan päi­vän par­haas­ta het­kes­tä!

Kahvila Satu

Kah­vi­la Satun löy­dät Ete­lä-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan 1. ker­rok­ses­ta, pää­au­las­ta rönt­ge­niin vie­vän käy­tä­vän var­rel­la.

Kah­vi­lan vali­koi­maan kuu­luu run­sas vali­koi­ma eri­lai­sia suo­lai­sia ja makei­ta väli­pa­la­tuot­tei­ta sekä lei­von­nai­sia, vir­voi­tus­juo­mia, makei­sia, leh­tiä, hygie­nia­tuot­tei­ta ja tuliai­sia.

Kah­vi­las­ta voi tila­ta myös kah­vi­tuk­set ja tilaus­tar­joi­lut sai­raa­lan alu­een eri kokouk­siin ja tilai­suuk­siin.

Kah­vi­las­ta ei myy­dä tupak­ka­tuot­tei­ta.

Aukioloajat

Maa­nan­tai-per­jan­tai  klo 7.30–17.30
Lau­an­tai ja juh­la­py­hät  klo 12.00–16.00
Sun­nun­tai sul­jet­tu

Kah­vi­la on sul­jet­tu seu­raa­vi­na juh­la­py­hi­nä:
- juhan­nusaat­to ja juhan­nus­päi­vä
- jou­lu­aat­to ja jou­lu­päi­vä
- uuden­vuo­den­päi­vä
- pit­kä­per­jan­tai
- 2. pää­siäis­päi­vä
- vap­pu

Lisäk­si uuden­vuo­den ja vapun aat­toi­na kah­vi­la sul­je­taan tilan­teen mukaan klo 16.00–17.30 välil­lä.