Hoiva- ja kotipalveluateriat

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut tuot­taa Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lu­een ate­riat maa­kun­nan alu­eel­la Savi­tai­pa­let­ta ja Luu­mä­keä lukuun otta­mat­ta.

Tar­joa­mam­me ate­ria­pal­ve­lut käsit­tä­vät akuu­tin eri­kois­sai­raan­hoi­don Ete­lä-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­las­sa sekä eri­lai­sis­sa ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen pal­ve­lua­su­mi­sen koh­teis­sa sekä sosi­aa­li- ja per­he­pal­ve­lui­den yksi­köis­sä. Tuem­me myös ikäih­mis­ten ja toi­min­ta­ky­vyl­tään rajoit­tu­nei­den hen­ki­löi­den hyvin­voin­tia koti­pal­ve­lua­te­rioil­la.

Hoi­to­lai­tos­ten ruo­ka on ter­veyt­tä edis­tä­vää, tur­val­lis­ta, täy­si­pai­nois­ta, vaih­te­le­vaa ja moni­puo­lis­ta suo­ma­lais­ta perus­ruo­kaa. Jokai­sen asiak­kaan ter­vey­teen liit­ty­vät yksi­löl­li­set tar­peet huo­mioi­daan eri­tyis­ruo­ka­va­lioi­den osal­ta.

Hoi­to­lai­tok­ses­sa tar­jot­tu ruo­ka kat­taa koko päi­vän ener­gian ja suo­ja­ra­vin­toai­nei­den tar­peen. Hoi­to­lai­tok­ses­sa ole­val­le asiak­kaal­le tar­jo­taan aamu­pa­la, lou­nas, ilta­päi­vä­kah­vi sekä kah­vi­lei­pä, päi­väl­li­nen ja ilta­pa­la.

Koti­pal­ve­lua­te­riat tuo­te­taan Ete­lä-Kar­ja­lan Hyvin­voin­tia­lu­een myön­tä­mil­le koti­hoi­don asiak­kail­le, sekä ONNI hoi­val­le Imat­ral­la.

Koti­pal­ve­lua­te­riat ovat huo­lel­li­ses­ti val­mis­tet­tu­ja, ter­veyt­tä edis­tä­viä ja moni­puo­li­sia ate­ria­ko­ko­nai­suuk­sia, joi­hin kuu­luu pää­ruo­an lisäk­si salaat­ti, läm­pi­mät kas­vik­set tai tuo­re­pa­la sekä jäl­ki­ruo­ka. Keit­to­ruo­an kans­sa on aina lisä­nä kar­ja­lan­pii­rak­ka, lepus­ka tai lei­pä.

Saimaan Tukipalvelut Oy tuottaa kotiateriapalveluita seuraavilla alueilla

Lappeenranta

Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin taa­ja­ma-alu­eel­le toi­mi­te­taan päi­vit­täin läm­min ruo­ka. Haja-asu­tusa­lu­eel­le ate­ria kul­je­te­taan 1–3 ker­taa vii­kos­sa; toi­mi­tus­päi­vä­nä läm­min ruo­ka, mui­na päi­vi­nä jääh­dy­tet­ty.

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiöt:

Kesä­mäen alue­keit­tiö p. 0400 249355
Sam­mon­lah­den alue­keit­tiö p. 040 7765784
Jout­se­non alue­keit­tiö p. 040 3546179

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–13.00 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.

Lemi

Koti­pal­ve­lua­te­riat toi­mi­te­taan arki­päi­vi­sin läm­pi­mä­nä ja vii­kon­lop­pu­jen ja arki­py­hien ruo­at jääh­dy­tet­ty­nä.

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiö:

Sam­mon­lah­den alue­keit­tiö p. 040 7765784

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–13.00 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.

Taipalsaari

Koti­pal­ve­lua­te­riat toi­mi­te­taan läm­pi­mä­nä Tai­pal­saa­ren kir­kon­ky­län, Sai­maan­har­jun, Kons­tun ja Kui­va­ket­ve­leen alueil­le päi­vit­täin. Haja-asu­tusa­lueil­le ate­riat toi­mi­te­taan erik­seen sovit­taes­sa.

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiö:

Kesä­mäen alue­keit­tiö p. 0400 249355

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–13.00 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.

Imatra

Imat­ran kau­pun­gin taa­ja­ma-alu­eel­le toi­mi­te­taan arki­päi­vi­sin läm­min ruo­ka ja vii­kon­lop­pui­sin ja arki­py­hi­nä jääh­dy­tet­ty. Haja-asu­tusa­lu­eel­le ate­ria kul­je­te­taan 1–3 ker­taa vii­kos­sa; toi­mi­tus­päi­vä­nä läm­min ruo­ka, mui­na päi­vi­nä jääh­dy­tet­ty

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiö:

Imat­ran kes­kus­keit­tiö p. 040 186 5289

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–13.00 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.

Ruokolahti

Koti­pal­ve­lua­te­riat toi­mi­te­taan arki­päi­vi­sin läm­pi­mä­nä ja vii­kon­lo­pun ate­riat jääh­dy­tet­ty­nä per­jan­tain toi­mi­tuk­sen yhtey­des­sä.

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiö:

Imat­ran kes­kus­keit­tiö p. 040 186 5289

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–11:30 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.

Rautjärvi ja Parikkala

Koti­pal­ve­lua­te­riat toi­mi­te­taan maa­nan­tai­na, tiis­tai­na, tors­tai­na ja per­jan­tai­na jääh­dy­tet­ty­nä sekä vii­kon­lo­pun ate­riat jääh­dy­tet­ty­nä per­jan­tain kul­je­tuk­sen yhtey­des­sä.

Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den val­mis­tus­keit­tiö:

Imat­ran kes­kus­keit­tiö p. 040 186 5289

Ate­riat toi­mi­te­taan klo 10.00–15:00 väli­se­nä aika­na. Koti­pal­ve­lua­te­rioi­den peruu­tuk­set ja muu­tok­set ilmoi­te­taan ensi­si­jai­ses­ti keit­ti­öön.