Rekrytointi

Ammat­ti­tai­toi­set ja työs­tään innos­tu­vat työn­te­ki­jät ovat Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den ydin.

Meil­le on tär­ke­ää olla tavoi­tel­tu työ­nan­ta­ja, joka mah­dol­lis­taa koko­päi­vä­työn arvos­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä. Haluam­me tar­jo­ta työn­te­ki­jöil­lem­me mah­dol­li­suu­den hyö­dyn­tää ammat­ti­tai­toa moni­puo­lis­ten työ­teh­tä­vien paris­sa ja tukea jokais­ta löy­tä­mään osaa­mis­taan ja kiin­nos­tus­taan vas­taa­via työ­teh­tä­viä. Panos­tam­me kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin kou­lut­ta­mal­la työn­te­ki­jöi­tä ja tar­joa­mal­la eri­lai­sia ura­mah­dol­li­suuk­sia. Meil­lä Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­sa amma­til­lis­ta kehit­ty­mis­tä tukee mah­dol­li­suus teh­dä töi­tä eri työ­koh­teis­sa sekä eri toi­mia­loil­la. Vaih­toeh­to­ja on monia – jokai­sen ura­pol­ku on eri­lai­nen.

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut on yksi Ete­lä-Kar­ja­lan alu­een suu­rim­mis­ta työ­nan­ta­jis­ta. Tär­ke­ää työ­tä kans­sam­me tekee noin 850 eri alan tai­ta­jaa: lai­tos­huol­ta­jia, ruo­ka­pal­ve­lu­työn­te­ki­jöi­tä, kok­ke­ja, kiin­teis­tö­huol­ta­jia, kir­ves­mie­hiä jne. Näi­den osaa­vien ammat­ti­lais­ten käden­jäl­ki on näh­tä­vis­sä alu­een päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, sai­raa­lois­sa, hoi­to­lai­tok­sis­sa ja lukui­sis­sa muis­sa työ­koh­teis­sa.

Mei­tä yhdis­tää sitou­tu­mi­nen asiak­kaa­seen, työ­ni­loon ja uudis­tu­mi­seen, mikä näkyy laa­duk­kaa­na työ­nä, hyvän­tuu­li­se­na pal­ve­lu­na, ennak­ko­luu­lot­to­ma­na ja roh­kea­na asen­tee­na sekä halu­na kehit­tyä – tätä arvos­tam­me myös tule­vis­sa Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den työn­te­ki­jöis­sä.

Tule sinä­kin teke­mään hyviä töi­tä ja luo­maan päi­vän elä­myk­siä.

Yhteystiedot

Rek­ryn tavoi­tat puhe­lin­nu­me­ros­ta 040 154 8029 tai säh­kö­pos­til­la rekry@saimaantukipalvelut.fi

Rek­ry­läis­ten yhteys­tie­dot löy­dät tääl­tä: