Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys ‑merkin Saimaan Tukipalvelut Oy:lle

Ete­lä-Kar­ja­las­sa toi­mi­val­le Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy:lle on myön­net­ty Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑mer­kin käyt­tö­oi­keus osoi­tuk­se­na lii­ke­toi­min­nal­lis­ten ja yhteis­kun­nal­lis­ten tavoit­tei­den onnis­tu­nees­ta yhdis­tä­mi­ses­tä.

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on ete­lä­kar­ja­lai­nen Lap­peen­ran­ta-kon­ser­niin kuu­lu­va kun­nal­li­nen osa­keyh­tiö. Yhtiö tar­jo­aa ruoka‑, puh­taus- ja kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta vas­taa­via tuki­pal­ve­lu­ja lähin­nä omis­ta­jil­leen. Yhtiön mis­sion mukai­ses­ti omis­ta­ja-asiak­kail­le tar­jo­taan pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuk­sia asia­kas­läh­töi­ses­ti, jous­ta­vas­ti ja talou­del­li­ses­ti.


Yhteis­kun­nal­li­sia yri­tyk­siä voi toi­mia mil­lä tahan­sa toi­mia­lal­la yri­tys­muo­dos­ta riip­pu­mat­ta. Suo­ma­lai­sen työn lii­ton myön­tä­mä Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑merk­ki aut­taa tun­nis­ta­maan nämä yri­tyk­set luo­tet­ta­vas­ti. Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑mer­kin voi saa­da yri­tys, joka on perus­tet­tu tuot­ta­maan yhteis­kun­nal­lis­ta hyvää ja joka käyt­tää suu­rim­man osan voi­tos­taan yhteis­kun­nal­li­sen tai ympä­ris­tö­on­gel­man rat­kai­se­mi­seen. Tär­ke­ää on myös lii­ke­toi­min­nan yhteis­kun­nal­lis­ten vai­ku­tus­ten osoit­ta­mi­nen ja toi­min­nan avoi­muus.


– Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑merk­ki kuvaa erin­omai­ses­ti nii­tä arvo­ja, joi­ta Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy toi­min­nas­saan toteut­taa. Koro­na-aika ja sii­hen liit­ty­vät poik­keus­a­jan vaa­ti­muk­set kir­kas­ti­vat enti­ses­tään yhtiön mer­ki­tys­tä maa­kun­nan jul­kis­ten pal­ve­lui­den tuki­ja­na, yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Saku Lin­na­mur­to ker­too yhtiön mer­ki­tyk­ses­tä Ete­lä-Kar­ja­lal­le.


– Yhtiö toi­mii oma­kus­tan­nus­pe­ri­aat­teel­la, eikä voi­ton tavoit­te­lu ole Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den perus­tar­koi­tus. Kun­tien ja Hyvin­voin­tia­lu­een toteut­taes­sa laki­sää­tei­siä ydin­toi­min­to­jaan, on mei­dän teh­tä­väm­me edis­tää ao. pal­ve­lui­ta omal­la toi­min­nal­lam­me. Moniu­lot­tei­sen pal­ve­lu­kon­sep­tin toteu­tam­me yhteis­työs­sä maa­kun­nan muun yri­tys­ken­tän kans­sa. Sai­maan Tuki­pal­ve­lut toi­mii inte­graa­tio­alus­ta­na, joka koko­aa seu­dul­lis­ten yri­tys­ten ammat­ti­tai­toa omis­ta­jien­sa pal­ve­lu­tar­pei­den edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la. Ete­lä-Kar­ja­las­sa täs­tä yhteis­työs­tä ei yhtiöm­me puo­les­ta ole kuin hyvää sanot­ta­vaa, Lin­na­mur­to jat­kaa yri­tyk­sen toi­min­nas­ta.


– Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on vai­kut­ta­va pai­kal­li­nen toi­mi­ja, joka tuot­taa ja hank­kii laa­duk­kai­ta ja talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­via pal­ve­lu­ja yhteis­työ­kump­pa­neil­leen ja asiak­kail­leen. Yhtiö kehit­tää toi­min­taan­sa uudis­ta­mal­la toi­min­ta­ta­po­jaan ja raken­tei­taan ympä­ris­tö­ar­vot ja toi­min­taym­pä­ris­tön muu­tok­set huo­mioi­den. Yhtiö sai loka­kuus­sa myös Avain­lip­pu-mer­kin osoi­tuk­se­na Suo­mes­sa tuo­te­tus­ta ja Suo­mes­sa työl­lis­tä­väs­tä pal­ve­lus­ta, ker­too mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö Nii­na Ollik­ka Suo­ma­lai­sen työn lii­tos­ta.


Lisätietoja

Saku Lin­na­mur­to, toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy,
saku.linnamurto@saimaantukipalvelut.fi, 040 190 6569


Nii­na Ollik­ka, mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö, Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑merk­ki, Suo­ma­lai­sen työn liit­to,
niina.ollikka@suomalainentyo.fi, 040 674 8773


Yhteis­kun­nal­li­nen Yri­tys ‑mer­kin saa­neet yri­tyk­set rat­ko­vat lii­ke­toi­min­nal­laan yhteis­kun­nal­li­sia tai ympä­ris­tö­on­gel­mia. Ne käyt­tä­vät suu­rim­man osan voi­tos­taan yhteis­kun­nal­li­sen tavoit­teen­sa edis­tä­mi­seen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi. Suo­ma­lai­sen työn liit­to toi­mii sen puo­les­ta, että suo­ma­lai­sen työn arvos­tus kas­vaa ja suo­ma­lai­nen työ menes­tyy. Sen teh­tä­vä­nä on kan­nus­taa valit­se­maan työ­tä Suo­meen. www.suomalainentyo.fi


Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy on ete­lä­kar­ja­lai­nen Lap­peen­ran­ta-kon­ser­niin kuu­lu­va kun­nal­li­nen osa­keyh­tiö. Yhtiö tar­jo­aa ruoka‑, puh­taus- ja kiin­teis­tö­jen huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­pal­ve­lu­ja sekä mui­ta vas­taa­via tuki­pal­ve­lu­ja lähin­nä omis­ta­jil­leen https://www.saimaantukipalvelut.fi/fi