Mobiilisovellus koulu- ja päiväkotiruokailuun

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut on otta­nut käyt­töön vuo­ro­vai­kut­tei­sen Mape-mobii­li­so­vel­luk­sen, joka tuo yhteen oppi­laat, huol­ta­jat ja ruo­ka­pal­ve­lun tuot­ta­jan.

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy val­mis­taa ate­rioi­ta kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin Lap­peen­ran­nas­sa, Imat­ral­la ja Savi­tai­pa­leel­la. Jat­kos­sa kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ruo­ka­lis­tat löy­ty­vät käte­väs­ti net­ti­si­vu­jen lisäk­si uudes­ta mak­sut­to­mas­ta Mape-sovel­luk­ses­ta. Mape on oppi­lail­le, hei­dän huol­ta­jil­leen sekä kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien hen­ki­lö­kun­nal­le tar­koi­tet­tu mobii­li­so­vel­lus, jos­ta ruo­ka­lis­tat, nii­den aller­gee­nit ja ravin­to­si­säl­löt löy­ty­vät reaa­liai­kai­ses­ti. Sovel­luk­sen on suun­ni­tel­lut tur­ku­lai­nen elin­tar­vi­kea­lan vies­tin­tä­toi­mis­to Foo­dy Allen.

Ruo­ka­lis­to­jen lisäk­si Mapeen koo­taan suo­si­tuim­pien kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kien resep­te­jä koti­keit­tiöis­sä hyö­dyn­net­tä­väk­si sekä artik­ke­le­ja kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kai­luun liit­ty­vis­tä uuti­sis­ta ja ilmiöis­tä. Myös palaut­teen anta­mi­nen Sai­maan Tuki­pal­ve­luil­le onnis­tuu jat­kos­sa hel­pos­ti Mapen kaut­ta. 
-”Ajan­mu­kai­nen sovel­lus tar­jo­aa vuo­ro­vai­kut­tei­sen ja osal­lis­ta­van kana­van oppi­lail­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen sekä myös hen­ki­lö­kun­nal­le. Sovel­lus mah­dol­lis­taa ja edis­tää uudel­la taval­la vies­tin­tää kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kai­lus­ta,” ker­too pal­ve­lu­joh­ta­ja Eli­na Sär­mä­lä Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­ta. 

Mapen myö­tä kou­lu­ra­vin­to­lois­sa myy­tä­vien väli­pa­lo­jen osta­mi­nen käy jat­kos­sa käte­väs­ti äly­pu­he­li­mel­la. Huol­ta­jat lataa­vat oppi­laan Mape-sovel­luk­seen sal­doa verk­ko­si­vus­ton 
www.mapekouluruoka.fi kaut­ta, jon­ka jäl­keen oppi­las voi hyö­dyn­tää sal­doa väli­pa­lo­jen osta­mi­seen kou­lu­ra­vin­to­las­sa.
-”Haluam­me hel­pot­taa mak­sul­lis­ten väli­pa­lo­jen osta­mis­ta nyky­ai­kai­sel­la, sovel­luk­seen sisäl­ty­väl­lä digi­taa­li­sel­la väli­pa­la­kor­til­la. Uusi sovel­lus mah­dol­lis­taa­kin väli­pa­la­kor­tin oston sil­loin kun se huol­ta­jal­le sopii. Sovel­luk­sen käyt­tö edis­tää lisäk­si vas­tuul­lis­ta, pape­ri­ton­ta toi­min­ta­ta­paa kun perin­tei­sis­tä väli­pa­la­li­puis­ta luo­vu­taan siir­ty­mä­ajan jäl­keen”, sanoo Sär­mä­lä.

Mape osal­lis­taa käyt­tä­ji­ään kuu­kausit­tain vaih­tu­vil­la kysy­myk­sil­lä esi­mer­kik­si kou­lu­ruo­ka­toi­vei­siin, raa­ka-ainei­siin tai lem­pi­herk­kui­hin liit­tyen. Kysy­myk­siin vas­tan­nei­den kes­ken arvo­taan huip­pu­pal­kin­to­ja, kuten elo­ku­va­lip­pu­ja ja lah­ja­kort­te­ja. Vas­tauk­sis­ta Sai­maan Tuki­pal­ve­lut saa arvo­kas­ta tie­toa toi­min­tan­sa kehit­tä­mi­seen.
-”Mape on val­ta­kun­nal­li­nen sovel­lus, joka on ollut käy­tös­sä Turun seu­dun kym­me­nes­sä kun­nas­sa vii­me vuo­des­ta läh­tien. Palau­te on ollut siel­lä erin­omais­ta ja eri­tyi­ses­ti digi­taa­lis­ta väli­pa­la­kort­tia on arvos­tet­tu niin las­ten kuin van­hem­pien­kin kes­kuu­des­sa. Olem­me iloi­sia, että myös Sai­maan seu­tu läh­tee mukaan Mapeen”, Foo­dy Alle­nin yrit­tä­jä Aki Wahl­man sanoo.

Mak­sut­to­man Mape-sovel­luk­sen voi lada­ta App Sto­res­ta ja Play Kau­pas­ta. Sovel­luk­ses­sa on huo­mioi­tu tie­to­tur­va­la­ki ja sen käyt­tö on ano­nyy­miä. Sovel­lus ei kysy, kerää eikä tal­len­na käyt­tä­jän hen­ki­lö­tie­to­ja tai sovel­luk­sen käyt­töön liit­ty­viä tie­to­ja. Sovel­luk­sen tek­ni­ses­tä toteu­tuk­ses­ta vas­taa tur­ku­lai­nen mai­nos­toi­mis­to ja ohjel­mis­to­ta­lo Moods Oy. 

Ohje väli­pa­la­kor­tin osta­mi­seen löy­tyy Kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­ruo­kai­lu ‑sivul­ta.

Lisä­tie­dot:

Eli­na Sär­mä­lä
pal­ve­lu­joh­ta­ja
Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy
p. 040 827 4667
elina.sarmala@saimaantukipalvelut.fi

Aki Wahl­man
yrit­tä­jä
Foo­dy Allen Oy
p. 040 548 1864
aki@foodyallen.fi