Sijaisreservi ja keikkakalenteri

Tilan­ne kesäl­lä 2024: Täl­lä het­kel­lä emme aktii­vi­ses­ti rek­ry­toi uusia keik­ka­si­jai­sia. Voit kui­ten­kin halu­tes­sa­si jät­tää hake­muk­sen ja olem­me yhtey­des­sä, mikä­li myö­hem­mäs­sä vai­hees­sa ilme­nee tar­vet­ta uusil­le keik­ka­lai­sil­le. Täl­lä het­kel­lä uusien sijais­ten tar­ve koh­dis­tuu lähin­nä Parik­ka­la-Raut­jär­vi ‑alueil­le sekä sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon koh­tei­siin, joi­hin toi­vom­me aiem­paa sii­vous- ja keit­tiö­osaa­mis­ta. Päi­vi­täm­me tilan­net­ta, joten pysyt­hän kuu­lol­la! 

Sijais­re­ser­vim­me kaut­ta työs­ken­te­ly on oival­li­nen mah­dol­li­suus luo­da ura­pol­kua Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den työ­teh­tä­viin sekä teh­dä työ­tä sil­loin, kun se sinul­le itsel­le par­hai­ten sopii.

Tar­joam­me sijai­suuk­sia ruo­ka- ja sii­vous­pal­ve­lua­lo­jen osaa­jil­le. Sijai­suuk­sia on tar­jol­la Ete­lä-Kar­ja­lan alu­een päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, alue­keit­tiöis­sä, sai­raa­lois­sa ja lukui­sis­sa muis­sa työ­koh­teis­sa. Sijai­suu­det ovat pää­sään­töi­ses­ti muu­ta­man päi­vän pitui­sia, mut­ta mikä­li sinul­la on tai­to työs­ken­nel­lä eri­tyyp­pi­sis­sä työ­teh­tä­vis­sä sekä mah­dol­li­suus liik­kua jous­ta­vas­ti eri työ­koh­teis­sa Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la, on tar­jol­la lukui­sia sijai­suuk­sia. Sijai­suuk­sia on tar­jol­la vaih­te­le­vas­ti työ­koh­tees­ta riip­puen. Työn­te­ki­jä­tar­peet kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­puo­lel­la pai­not­tu­vat luku­vuo­sien ajal­le, sai­raa­lois­sa ja pal­ve­lu­ko­deis­sa sijai­suuk­sia on tar­jol­la myös kesä­ai­kaan.

Sijai­suuk­sien teke­mi­nen on hyvä tapa saa­da arvo­kas­ta työ­ko­ke­mus­ta, hyö­dyn­tää ammat­ti­tai­toa moni­puo­li­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä sekä hank­kia lisä­an­sioi­ta. Voit työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti oman aika­tau­lusi mukaan, esim. opin­to­je­si lomas­sa, toi­sen työn ohel­la tai vaik­ka­pa eläk­keel­lä, hoi­to­va­paal­la tai opin­to­va­paal­la olles­sa­si. Sinul­la on vapaus päät­tää, mil­loin ja mitä työ­tä otat vas­taan. 

Toi­vom­me sinul­ta osaa­mis­ta alan työ­teh­tä­vis­tä, tär­kein­tä on kui­ten­kin halu oppia ja kehit­tyä työ­teh­tä­vien muka­na. Arvos­tam­me rei­pas­ta työ­otet­ta sekä asen­net­ta. Eduk­se­si on, mikä­li sopeu­dut mut­kat­to­mas­ti vaih­te­le­viin tilan­tei­siin ja pys­tyt tart­tu­maan nopeas­ti eri­lai­siin työ­teh­tä­viin.

Kut­sum­me sovel­tu­vat työn­ha­ki­jat haas­tat­te­luun, min­kä jäl­keen sijai­suuk­sia voi teh­dä oman aika­tau­lun ja toi­vei­den mukai­ses­ti.

Kiin­nos­tuit­ko sijais­re­ser­vin kaut­ta keik­kai­lus­ta? Toi­vo­tam­me sinut ter­ve­tul­leek­si jouk­koom­me!

Keikkakalenteri

Keik­ka­ka­len­te­rin kaut­ta näet käte­väs­ti tar­jol­la ole­vat sijai­suu­det ja voit esit­tää keik­ka­toi­vei­ta. Keik­ka­ka­len­te­ris­sa pidät myös käy­tet­tä­vyys­tie­to­si näp­pä­räs­ti ajan tasal­la.

Sijai­suuk­sien kiin­nit­tä­mi­ses­sä pyri­tään tas­a­puo­li­suu­teen sekä mah­dol­li­sim­man pie­neen työn­te­ki­jä­vaih­tu­vuu­teen työ­koh­teis­sa. Sijai­suu­teen kiin­ni­te­tään useim­mi­ten koh­tees­sa jo aiem­min työs­ken­nel­lyt työn­te­ki­jä. Sinun kan­nat­taa kui­ten­kin esit­tää toi­vei­ta, vaik­ka työ­koh­de oli­si­kin sinul­le uusi, sil­lä tilan­teen sal­lies­sa työ­koh­tei­siin pereh­dy­te­tään myös uusia työn­te­ki­jöi­tä. Ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­teen voit kir­joit­taa meil­le tie­don esim. sii­tä, että tar­vit­set pereh­dy­tys­tä teh­tä­vään tai voi­sit teh­dä kysei­se­nä päi­vä­nä jon­kin toi­sen työ­vuo­ron ko. koh­tees­sa. Työ­vuo­ro­ja tar­jo­taan enin­tään 5 per/viikko, vain erik­seen sovit­taes­sa työ­vuo­ro­ja voi olla enem­män.

Tar­jol­la ole­vat sijai­suu­det ovat näh­tä­vil­lä vain Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­den sijais­re­ser­vin työn­te­ki­jöil­le.

Rek­ryn tun­ti­palk­kais­ten työn­te­ki­jöi­den pal­kan­mak­suai­ka­tau­lu: