Tuettu työllistyminen

Täl­lä het­kel­lä Sai­maan Tuki­pal­ve­luis­sa ei ole avoin­na työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja tai palk­ka­tue­tun työl­lis­ty­mi­sen paik­ko­ja.
Haku­lo­ma­ke avau­tuu heti, kun paik­ko­ja on tar­jol­la.


Tule­via paik­ko­ja on sii­vous- ja lai­tos­huol­to­pal­ve­lu­jen sekä ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lu­jen työ­teh­tä­vis­sä Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la. Työ­teh­tä­vien pää­pai­no on Lap­peen­ran­nan ja Imat­ran alueil­la, mut­ta työ­tä on tar­jol­la EKHVA:n työ­koh­teis­sa myös muis­sa kun­nis­sa.

Teh­tä­väs­sä vaa­dit­ta­va osaa­mi­nen sekä mah­dol­li­set työs­sä vaa­dit­ta­vat todis­tuk­set vaih­te­le­vat työ­teh­tä­vit­täin. Ylei­ses­ti odo­tam­me moti­voi­tu­nut­ta asen­net­ta, luo­tet­ta­vuut­ta sekä muka­vaa työ­to­ve­ruut­ta.

Ker­rot­han haku­lo­mak­kees­sa tar­kem­min työ­ko­kei­lun tai palk­ka­tu­ki­työn tavoit­tees­ta, toi­vo­tus­ta työ­koh­tees­ta, työn ajan­koh­das­ta, mah­dol­li­sis­ta rajoit­teis­ta kos­kien työ­teh­tä­viä jne.

Olem­me yhtey­des­sä jokai­seen haki­jaan joko puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­tit­se. Voim­me tar­jo­ta pai­kan vain osal­le haki­jois­ta.

Lisä­tie­to­ja työ­teh­tä­vis­tä antaa, Rek­ry p. 040 154 8029

Hyviä töi­tä lähel­lä­si — Sai­maan Tuki­pal­ve­lut Oy