Opiskelijoille ja koululaisille

Sai­maan Tuki­pal­ve­lut tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le ja kou­lu­lai­sil­le moni­puo­li­sia työl­lis­ty­mis- ja har­joit­te­lu­mah­dol­li­suuk­sia. 

TET-harjoittelut

Tar­joam­me mah­dol­li­suu­den työ­elä­mään tutus­tu­mi­seen TET-har­joit­te­lun kaut­ta. TET-har­joit­te­lu­paik­ko­ja on tar­jol­la pää­asias­sa puh­taus­pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä Lap­peen­ran­nan ja Imat­ran alueil­la esi­mer­kik­si päi­vä­ko­deis­sa, kou­luis­sa, lii­kun­ta­pai­kois­sa ja teat­te­reis­sa.

Työssäoppiminen ammatillisessa koulutuksessa

Työs­sä­op­pi­mis­jak­sot liit­ty­vät amma­til­li­siin tut­kin­toon täh­tää­viin opin­toi­hin eli työs­sä­op­pi­mis­jak­son aika­na opis­ke­li­jat suo­rit­ta­vat amma­til­li­siin opin­toi­hin­sa kuu­lu­via opin­to­jak­so­ja.

Työs­sä­op­pi­mis­jak­so on kes­kei­nen osa ammat­ti­tai­don oppi­mis­ta ja jak­son aika­na opis­ke­li­ja pää­see tutus­tu­maan tule­vaan ammat­tiin­sa aidos­sa työym­pä­ris­tös­sä työ­pai­kal­la, pereh­ty­mään työ­elä­mään sekä hyö­dyn­tä­mään opin­nois­sa han­kit­tua osaa­mis­ta.

Monet työn­te­ki­jäm­me ovat tutus­tu­neet Sai­maan Tuki­pal­ve­lui­hin työs­sä­op­pi­mis­jak­son myö­tä. Työs­sä­op­pi­mi­nen on meil­le hyvä mah­dol­li­suus tutus­tua sinuun jo opis­ke­luai­ka­na­si.

Sii­vous- ja lai­tos­huol­to­pal­ve­lui­den työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja tie­dus­tel­lak­se­si ota yhteyt­tä pääl­lik­kö Tei­ja Soi­nio­laan, p. 040 184 5611, etunimi.sukunimi@saimaantukipalvelut.fi.

Ruo­ka­pal­ve­lui­den työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja voit tie­dus­tel­la suo­raan val­mis­tus­keit­tiöi­den esi­mie­hil­tä, yhteys­tie­dot heil­le löy­dät tääl­tä.

Harjoittelut ja opinnäytetyöt korkeakouluissa

Meil­lä voit suo­rit­taa har­joit­te­lu­jak­so­ja myös ammat­ti­kor­kea­kou­lu- ja yli­opis­to­tut­kin­toi­hin liit­tyen. 
Tie­dus­tel­lak­se­si mah­dol­li­sia har­joit­te­lu- tai opin­näy­te­työ­paik­ko­ja ota yhteyt­tä pal­ve­lu­joh­ta­jiin.

Työskentely opintojen ohella

Meil­lä voit työs­ken­nel­lä jous­ta­vas­ti opin­to­je­si ohel­la sijais­re­ser­vim­me kaut­ta. Voit teh­dä vaik­ka yksit­täi­siä päi­viä, vii­kon­lop­pu­ja – miten sinul­le par­hai­ten sopii. Teke­mäl­lä sijai­suuk­sia opin­to­je­si ohel­la saat tär­ke­ää työ­ko­ke­mus­ta ja lisä­tie­nes­tiä opin­to­jen ajal­ta. Sijai­suuk­sien teke­mi­nen on myös hyvä tapa tutus­tua eri­lai­siin työ­mah­dol­li­suuk­siin ja miet­tiä, mil­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä ja ‑koh­teis­sa haluat työs­ken­nel­lä tule­vai­suu­des­sa.
 
Tar­jol­la ole­vat kei­kat ja sijais­tar­peet tule­vat näky­viin keik­ka­ka­len­te­riin, jos­ta voit käy­dä valit­se­mas­sa itsel­le­si sopi­vat työ­vuo­rot ja samal­la mer­ki­tä oman käy­tet­tä­vyy­te­si.